Biuletyn Informacji Publicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego

Oferty Pracy

3.WYNIKI NABORU

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. bhp - w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. bhp w XIV LO im. S. Staszica - wyłoniono osobę do zatrudnienia:

 • Pan Michał Szurmak

Pan Michał Szurmak spełnia wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. bhp. Podczas rozmowy wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną wymaganą na ww. stanowisku pracy

2.WYNIKI NABORU - I ETAP REKRUTACJI

Zespół Rekrutacyjny powołany w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. bhp – ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu postępowania:

 • Pan Michał Szurmak

II etap - rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się

24 września 2021 r. godz. 8.15

1.Oferta pracy - nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. bhp

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bhp
w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. S Staszica w Warszawie

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 936)

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącym im. S Staszica w Warszawie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. bhp

 1. Nazwa i adres jednostki: XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica Warszawa ul. Nowowiejska 37A, tel. 22 825-13-25
 2. Wymiar czasu pracy: 0,2 etatu
 3. Określenie stanowiska urzędniczego: specjalista ds. bhp
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
  1. Wymagania niezbędne
   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 – letni staż pracy,
   • nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwa skarbowe
   • nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie
   • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym
   • posiada wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp
   • doświadczenie zawodowe
  2. Wymagania dodatkowe:
   • biegła obsługa komputera (m. in. Pakiet MS Office),
   • otwartość, samodzielność, kreatywność, systematyczność
   • umiejętność prawidłowego organizowania własnej pracy oraz współpracy w zespole,
   • rzetelność, dokładność, sumienność, punktualność.
   • postawa etyczna

   - Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   • Kontrola warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp przez pracowników
   • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp dla pracowników
   • Udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowanie wniosków dokumentacji w celach odszkodowawczych
   • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
  4. Wymagane dokumenty:
   1. list motywacyjny,
   2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
   3. oryginał kwestionariusza osobowego
   4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem),
   5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
   6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska ,
   7. oświadczenie o niekaralności ,
   8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
   9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe
   10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
   11. podpisana klauzula „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”
   12. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z” Klauzulą informacyjną procesu rekrutacji”

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 21 września 2021 r. do godz. 15.00 pod adresem: XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37A 02-010 Warszawa w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37A, 02-010 Warszawa” lub pod adres mail: sekretariat@staszic.waw.pl

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Zapoznanie się z ofertami nastąpi w XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37A 02-010 Warszawa w dniu 22 września 2021 r. o godz. 10.00.
  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37A, 02-010 Warszawa. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 825-15-21.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w BIP w XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37A 02-010 Warszawa 22 września 2021 do godz.16.00.

  II etap naboru odbędzie się 24 września 2021 r.

  Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona w BIP w XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37A 02-010 Warszawa 24 września 2021 o godz. 10.00. 10.09.2021 r

  Dyrektor XIV LO im. S. Staszica w Warszawie Agnieszka Potocka


  Klauzula informacyjna procesu rekrutacji
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych