Biuletyn Informacji Publicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego

Deklaracja Dostępności

Dostępność strony internetowej

XIV Liceum Ogólnokształcące zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XIV Liceum Ogólnokształcącego.

  • Data publikacji strony internetowej: 1992 rok.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów. Planujemy uzupełnić braki do końca 2022.

Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całośc, ponieważ zostały opublikowane przed datą wejścia w życie przepisów dotyczących dostępności lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Jędrasik, root@staszic.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22-825-13-25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Każdy może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi oraz sposób kontakt. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. XIV LO im. S. Staszica dołoży wszelkich starań, aby spełnić żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, XIV LO im. S. Staszica niezwłocznie poinformuje o tym fakcie żądającego oraz podejmie działania zmierzające do realizacji żądania w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. W przypadkach, gdyby spełnienie żądania było niemożliwe, XIV LO im. S. Staszica zobowiązuje się zaproponowania alternatywnego zapewnienia dostępu do informacji. W przypadku, braku realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność budynku szkoły

Główne wejście do budynku szkoły znajduje się przy ul. Nowowiejskiej. Wejście jest możliwe przy użyciu schodów (2 stopnie) i pochylni z poręczami. Wejście jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Drzwi są pełne, w kolorze ciemnego brązu i łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Drzwi odróżniają się od kolorystyki elewacji budynku. Na elewacji, nad drzwiami wejściowymi znajduje się tablica informacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego. Obok wejścia po lewej stronie jest domofon. Przejście do szkoły jest przez wiatrołap o szerokości 200 cm i długości 380 cm. Szkoła posiada dodatkowe wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku od strony ulicy Filtrowej przez szkolny parking samochodowy przy użyciu podjazdu prowadzącego do dźwigu dla osób niepełnosprawnych.

Punkt dyżurki szkolnej znajduje się za wiatrołapem w wejściu głównym, w korytarzu po lewej stronie. Pracownik dyżurki szkolnej udziela pierwszych, podstawowych informacji oraz zapewnia pomoc osobom z niepełnosprawnością. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w dyżurce szkolnej. Budynek szkoły ma cztery kondygnacje, w tym piwnice. Schody proste w głównym holu prowadzą na I piętro, gdzie znajdują się sekretariat i pokój nauczycielski. Sekretariat wyposażony jest w pętlę indukcyjną. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze. Wejścia do pomieszczeń szkolnych są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Korytarze na parterze i piętrach są szerokie (szerokość nie mniejsza niż 1,5 m) z pojedynczymi przeszkodami np. kosze na śmieci, ławeczki uczniowskie.

W budynku jest dźwig dla osób niepełnosprawnych i platforma przyschodowa, które umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością układu ruchu.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostępność budynku internatu

Główne wejście do budynku internatu usytuowane jest bezpośrednio od ul. Referendarskiej. Wejście wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Rama drzwi jest w kolorze ciemnoszarym, łatwa do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. W drzwiach zamontowany jest próg o wysokości 1,5 cm. Na elewacji od strony wejścia głównego znajduje się duża, czytelna tablica informacyjna Internatu XIV Liceum Ogólnokształcącego. Obok wejścia, po lewej stronie znajduje się domofon.

Bezpośrednio przy wejściu głównym znajduje się pokój wychowawców. Pracownicy udzielają pierwszych, podstawowych informacji oraz zapewniają pomoc osobom z niepełnosprawnością. W budynku internatu znajduje się pętla indukcyjna. Brak tłumacza języka migowego. Budynek internatu jest 3- kondygnacyjny. Na paterze zlokalizowano m.in. sekretariat, pokój kierownika internatu, ogólnodostępną łazienkę oraz pokój wychowawcy z zapleczem sanitarnym. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się pokoje mieszkalne oraz pomieszczenia do użytku wspólnego. Na I i II piętro prowadzą proste, szerokie schody wyposażone w dwustronne poręcze. Budynek ma dwie klatki schodowe- główną i ewakuacyjną. Wejścia do pomieszczeń internatu oznakowane są tabliczkami informacyjnymi. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Budynek internatu jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku, obok sekretariatu, znajduje się łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na pierwsze i drugie piętro mogą one wjechać bezpośrednio windą znajdującą się obok łazienki. Na drugim piętrze, obok windy, zlokalizowany jest pokój dla osoby niepełnosprawnej z własną łazienką dostosowaną do potrzeb. Korytarze na I i II piętrze umożliwiają bezproblemowe przemieszczanie się osobie niepełnosprawnej.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń internatu.

Informacja dodatkowa

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  2. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  3. Staramy się dbać o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  4. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.