Biuletyn Informacji Publicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego

Akty Prawne

Statut XIV LO

Ostatnia zmiana: 13 września 2018

1. Słowa „wewnątrzszkolny system oceniania” zastępuje się słowami „wewnątrzszkolne zasady oceniania”

2. Słowa „przedmiotowy system oceniania” zastępuje się słowami „przedmiotowe zasady oceniania”

3. W § 93 w punkcie 1 dodaje się :
- ppkt. 5) w brzmieniu „regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli w dni wolne od zajęć dydaktycznych”
- ppkt 6) w brzmieniu „regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela”

4. § 101 otrzymuje brzmienie:
Samorząd działa na podstawie przepisów prawa polskiego, Statutu Szkoły oraz innych przepisów.

5. w § 107 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Marszałek Senatu może wnieść do Dyrektora Szkoły o ukaranie zgodnie z par. 185 Statutu Senatora, który nagminnie nie pojawia się na posiedzeniach Senatu.

6. § 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Senat pracuje na posiedzeniach odbywających się w auli Liceum lub innym pomieszczeniu wskazanym przez Marszałka. Informacja o frekwencji Senatorów na posiedzeniach oraz uchwałach podjętych przez Senat jest podawana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły.”;

7. § 114 otrzymuje brzmienie:
Prezydent Samorządu ma prawo:
1) reprezentować Samorząd, w szczególności w kontaktach z Organami Szkoły, instytucjami zewnętrznymi oraz opinią publiczną,
2) prowadzić w imieniu Samorządu działalność na terenie Szkoły,
3) występować na forum Senatu,
4) wnioskować do Marszałka Senatu o zwołanie posiedzenia Senatu, a także zwoływać i otwierać pierwsze posiedzenie Senatu w ramach danej kadencji,
5) występować do Senatu z inicjatywą uchwałodawczą,
6) wydawać rozporządzenia z mocą uchwały Senatu dotyczące spraw nierozpatrzonych przez Senat na najbliższym posiedzeniu pomimo pisemnego wniosku Prezydenta,
7) wydawać rozporządzenia i oświadczenia dotyczące prac Rządu,
8) wykonywać inne czynności wskazane w uchwałach Senatu, niezbędne do ich realizacji,
9) rozporządzać siedzibą Samorządu,
10) posługiwać się pieczęcią Samorządu,
11) szczegółowo rozporządzać funduszami Samorządu,
12) powoływać i odwoływać Komisarzy - członków Rządu,
13) powoływać i odwoływać swoich zastępców,
14) upoważnić innych członków Rządu do korzystania z wybranych uprawnień Prezydenta,
15) złożyć rezygnację,
16) wykonywać wszelkie inne czynności, do których upoważniają Samorząd akty prawa polskiego, Statut lub inne przepisy, a Statut nie zastrzega ich do właściwości innych Organów Samorządu.”;

8. w § 115:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Prezydenta można odwołać w przypadku naruszenia par. 100-133 Statutu, niewykonania uchwały Senatu i w przypadku ukarania karą określoną w par. 185 pkt 5), 6) lub 7) Statutu.;
b) ust. 4:
W przypadku odwołania lub rezygnacji Prezydenta Samorządu nowym Prezydentem zostaje dotychczasowy Zastępca Prezydenta reprezentujący klasy licealne. Jego kadencja kończy się w dniu, w którym skończyłaby się kadencja ustępującego Prezydenta.
c) ust. 5:
W przypadku odwołania Prezydenta Samorządu, gdy Zastępca Prezydenta reprezentujący klasy licealne nie został powołany, kompetencje Prezydenta przejmuje Marszałek Senatu i zostają ogłoszone nowe wybory.”.

9. W § 137 pkt 2 dodaje się ppkt 13) w brzmieniu „opiniowanie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

10. Dodaje się rozdział 12 „Sposób rozliczania wycieczek szkolnych” a w nim § 228 w brzmieniu „Po zakończeniu wycieczki szkolnej kierownik zobowiązany jest ją rozliczyć w terminie 2 tygodni. Rozliczenie finansowe powinno obejmować wszystkie zgromadzone na ten cel środki oraz udokumentowane wydatki. Administracja Szkoły opracowuje wzór sprawozdania finansowego wycieczki, dokonuje formalnego sprawdzenia poprawności rozliczenia kosztów i przez rok przechowuje je w dokumentacji księgowej. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe wycieczki powinno być zaprezentowane rodzicom uczniów na najbliższej wywiadówce szkolnej.”

Program wychowawczo - profilaktyczny

Ostatnia zmiana: 9 listopada 2018

Aktualizacja plików