Biuletyn Informacji Publicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego

Oferty Pracy

1.Oferta pracy - nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

06.06.2023 r.:

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
zastępcy dyrektora XIV LO im. Stanisława Staszica ds. administracyjno-gospodarczych

Dyrektor XIV LO im. Stanisława Staszica informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wyłoniona do zatrudnienia Pani

Wioletta Kaliszewska

zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Wioletta Kaliszewska w trakcie procesu naboru na ww. stanowisko spełniła wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. Podczas rozmowy wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną wymaganą na ww. stanowisko.

02.06.2023 r.:
W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych i oceny spełnienia warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora XIV LO im. Stanisława Staszica ds. administracyjno-gospodarczych do II etapu postępowania, który odbędzie się 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) zostały zakwalifikowane następujące osoby (poniżej lista osób wraz z godziną rozmowy kwalifikacyjnej)

Nazwisko i imię godz. rozmowy kwalifikacyjnej
Biedrowska Diana 8:00
Ciszewska Małgorzata 8:45
Dytrych Honorata 9:30
Kaliszewska Wioletta 10:15
Kępiński Rafał 11:00
Kulczyński Zbigniew 11:45
Lechniak Edyta 12:30
Łoziński Piotr 13:15
Strojek Aneta 14:00
Wasiak Joanna 14:45

Pozostałe osoby zapraszamy po odbiór złożonych dokumentów.

11.05.2023 r. aktualizacja
Zaktualizowano:

 1. pkt 4 ust. 3 przyjmuje brzmienie: kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
 2. Informacja o sposobie składania dokumentów przyjmuje brzmienie: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 31 maja 2023 r.  do godz. 15.00 (decyduje data wpłynięcia dokumentów do szkoły) pod adresem: XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37A 02-010 Warszawa w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37A, 02-010 Warszawa”
 3. Dodano w załącznikach kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie


Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędniczezastępcy dyrektora XIV LO im. Stanisława Staszica ds. administracyjno-gospodarczych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019, poz. 1282) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 936)

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącym im. S Staszica w Warszawie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica ds. administracyjno-gospodarczych

 1. Nazwa i adres jednostki: XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica Warszawa ul. Nowowiejska 37A, tel. 22 825-13-25
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 3. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego: zastępca dyrektora XIV LO im. Stanisława Staszica ds. administracyjno-gospodarczych
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 1. Wymagania niezbędne  
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 – letni staż pracy, 
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym
 • posiada wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie zarządzania i finansów albo studia podyplomowe w zakresie zarządzania i finansów
 • doświadczenie zawodowe
 1. Wymagania dodatkowe:
  • biegła obsługa komputera (m. in. Pakiet MS Office),
  • otwartość, samodzielność, kreatywność, systematyczność
  • umiejętność prawidłowego organizowania własnej pracy oraz współpracy w zespole,
  • rzetelność, dokładność, sumienność, punktualność, dyspozycyjność
  • postawa etyczna

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Administrowanie majątkiem XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, właściwego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie.
 2. Opracowanie rocznego planu pracy szkoły w zakresie prac remontowych, konserwacyjnych i związanych z wyposażeniem placówki.
 3. Organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektu i sporządzanie odpowiedniego protokołu w/w przeglądu.
 4. Czuwanie nad realizacją prowadzonych prac remontowych i konserwacyjnych budynku i sprzętu.
 5. Nadzór nad gospodarką materiałową szkoły.
 6. Opracowywanie okresowych (2 razy w roku) analiz stanu majątkowego i wyników finansowych działalności szkoły.
 7. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji administracyjno – gospodarczej szkoły.
 8. Zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo- księgowych w placówce             
 9. Nadzór nad przygotowaniem pomieszczeń szkolnych na egzaminy dojrzałości i inne imprezy okolicznościowe.
 10. Organizowanie pracy, nadzór nad rzetelnością wykonywania obowiązków pracowników administracji i obsługi.
 11. Organizowanie zastępstw za nieobecnych pracowników administracji i obsługi.
 12. Nadzór nad rozliczeniem czasu pracy podległych pracowników.
 13. Organizowanie kontroli stanu czystości w budynku szkolnym i otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem sanitariatów.
 14. Kontrolowanie stanu zabezpieczenia mienia szkoły.
 15. Dopilnowanie oznakowania sprzętu i pomocy naukowych, ujęcia ich w ewidencji inwentarzowej i materiałowej przed oddaniem ich do eksploatacji i użytkowania. 
 16. Dopilnowanie prawidłowego oznakowania dróg ewakuacji w budynku XIV LO im. Stanisława Staszica.
 17. Organizowanie komisji likwidacyjnej zniszczonego wyposażenia szkoły.
 18. Występowanie do rzeczoznawcy z wnioskami o wydanie pisemnej oceny stanu przydatności sprzętu o znacznej wartości, w tym sprzętu elektronicznego (komputery, kamery, telewizory, odtwarzacze itp.)
 19. Przygotowanie umów najmu pomieszczeń szkolnych i egzekwowanie należności w porozumieniu z DBFO.
 20. Współpraca z Radą Rodziców w sprawach związanych z dofinansowaniem działalności szkoły ze środków Rady Rodziców.
 21. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawach pozyskiwania i wydatkowania dotacji celowych.
 22. Przygotowanie dokumentacji oraz obsługa finansowa wszelkich wydarzeń i wyjazdów organizowanych przez szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.
 23. Organizowanie konkursów ofert i przetargów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie.
 24. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż. przez pracowników.
 25. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe 
 10. podpisana klauzula „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”
 11. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z” Klauzulą informacyjną procesu rekrutacji”

 

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 31 maja 2023 r.  do godz. 15.00 (decyduje data wpłynięcia dokumentów do szkoły) pod adresem: XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37A 02-010 Warszawa w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37A, 02-010 Warszawa”
 • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Zapoznanie się z ofertami nastąpi w XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37A 02-010 Warszawa w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 10.00.
  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37A, 02-010 Warszawa. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 825-15-21.
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w BIP w XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37A 02-010 Warszawa 2 czerwca 2023 r.   do godz.16.00.
 • II etap naboru odbędzie się 5 czerwca 2023 r.
 • Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona w BIP w XIV LO im. S. Staszica ul. Nowowiejska 37A 02-010 Warszawa 6 czerwca 2023 r. o godz. 16.00

Warszawa, 9.05.2023 r.

Dyrektor XIV LO im. S. Staszica w Warszawie

Agnieszka Potocka

Załączniki: