Biuletyn Informacji Publicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego

Statut XIV LO

Pobierz
PDF DOC

Zmiany 22

24 marca 2021

Zamieszczono tekst jednolity ze zmianami z 8.03.2021.

8 marca 2021

W statucie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica wprowadza się następujące zmiany:

1)
a) punkt 1 źródeł prawa oraz § 2 ust. 2 przyjmuje brzmienie” Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910, ze zm.)”;
b) punkt 2 źródeł prawa oraz § 2 ust. 3 przyjmuje brzmienie” Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.. 2020 poz. 1327, ze zm.);
c) punkt 4 oraz § 2 ust.5 przyjmuje brzmienie „Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 2215 ze. zm.);
2) w § 14 ust. 5 uchyla się pkt 5), punkty 6) - 10) stają się odpowiednio punktami 5) – 9),
3) w § 42 ust. 2 po słowach „ dowolnego przedmiotu” dodaje się słowo „obowiązkowego”;
4) w § 50 ust. 1 pkt 9) skreśla się wyrazy "(w razie zawinionego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu szkolnego odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia)”;
5) w § 51 ust. 1
a) pkt 5) skreśla się wyrazy „do udziału w zajęciach pozalekcyjnych”;
b) pkt 6) uchylono;
6) w § 52
a) w ust. 1 uchyla się pkt 3), punkty 4) – 5) stają się odpowiednio punktami 3) – 4);
b) w ust. 4 uchyla się pkt 11);
7) uchyla się § 54, paragrafy 55 – 100 stają się odpowiednio paragrafami 54 – 99;
8) w § 58
a) ust 1. przyjmuje brzmienie: „Odpowiedzialność za drogę uczniów niepełnoletnich do Szkoły i za powrót uczniów niepełnoletnich ze Szkoły ponoszą ich rodzice.”
b) ust. 2. przyjmuje brzmienie „Uczeń niepełnoletni może zostać pisemnie zwolniony przez rodzica (prawnego opiekuna) z zajęć lekcyjnych, który przejmuje wtedy odpowiedzialność za samodzielny powrót ucznia do domu lub innego wskazanego miejsca (np. do lekarza). Rodzic zobowiązany jest w pisemnym oświadczeniu, podpisanym przez wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego zajęcia, podać datę i godzinę zwolnienia;
9) w § 68 ust. 2
a) pkt 1) przyjmuje brzmienie „oryginały prac klasowych i kartkówek udostępniane są uczniom podczas zajęć lekcyjnych”;
b) pkt 2) przyjmuje brzmienie: „oryginały lub kopie prac klasowych i kartkówek przekazywane są do wglądu rodzicom przez uczniów, oryginały powinny zostać zwrócone nauczycielowi na kolejnej lekcji, niezwrócenie oryginału nauczyciel odnotowuje w uwagach o uczniu w dziennik lekcyjnym”;
10 ) w § 88 ust. 1 uchyla się pkt 3, punkty 4) – 10) stają się odpowiednio punktami 3) – 9);

29 listopada 2019

Statut XIV LO im. S. Staszica

1 października 2019

Projekt statutu XIV LO im. Stanisława Staszica.

13 września 2018

1. Słowa „wewnątrzszkolny system oceniania” zastępuje się słowami „wewnątrzszkolne zasady oceniania”

2. Słowa „przedmiotowy system oceniania” zastępuje się słowami „przedmiotowe zasady oceniania”

3. W § 93 w punkcie 1 dodaje się :
- ppkt. 5) w brzmieniu „regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli w dni wolne od zajęć dydaktycznych”
- ppkt 6) w brzmieniu „regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela”

4. § 101 otrzymuje brzmienie:
Samorząd działa na podstawie przepisów prawa polskiego, Statutu Szkoły oraz innych przepisów.

5. w § 107 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Marszałek Senatu może wnieść do Dyrektora Szkoły o ukaranie zgodnie z par. 185 Statutu Senatora, który nagminnie nie pojawia się na posiedzeniach Senatu.

6. § 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Senat pracuje na posiedzeniach odbywających się w auli Liceum lub innym pomieszczeniu wskazanym przez Marszałka. Informacja o frekwencji Senatorów na posiedzeniach oraz uchwałach podjętych przez Senat jest podawana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły.”;

7. § 114 otrzymuje brzmienie:
Prezydent Samorządu ma prawo:
1) reprezentować Samorząd, w szczególności w kontaktach z Organami Szkoły, instytucjami zewnętrznymi oraz opinią publiczną,
2) prowadzić w imieniu Samorządu działalność na terenie Szkoły,
3) występować na forum Senatu,
4) wnioskować do Marszałka Senatu o zwołanie posiedzenia Senatu, a także zwoływać i otwierać pierwsze posiedzenie Senatu w ramach danej kadencji,
5) występować do Senatu z inicjatywą uchwałodawczą,
6) wydawać rozporządzenia z mocą uchwały Senatu dotyczące spraw nierozpatrzonych przez Senat na najbliższym posiedzeniu pomimo pisemnego wniosku Prezydenta,
7) wydawać rozporządzenia i oświadczenia dotyczące prac Rządu,
8) wykonywać inne czynności wskazane w uchwałach Senatu, niezbędne do ich realizacji,
9) rozporządzać siedzibą Samorządu,
10) posługiwać się pieczęcią Samorządu,
11) szczegółowo rozporządzać funduszami Samorządu,
12) powoływać i odwoływać Komisarzy - członków Rządu,
13) powoływać i odwoływać swoich zastępców,
14) upoważnić innych członków Rządu do korzystania z wybranych uprawnień Prezydenta,
15) złożyć rezygnację,
16) wykonywać wszelkie inne czynności, do których upoważniają Samorząd akty prawa polskiego, Statut lub inne przepisy, a Statut nie zastrzega ich do właściwości innych Organów Samorządu.”;

8. w § 115:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Prezydenta można odwołać w przypadku naruszenia par. 100-133 Statutu, niewykonania uchwały Senatu i w przypadku ukarania karą określoną w par. 185 pkt 5), 6) lub 7) Statutu.;
b) ust. 4:
W przypadku odwołania lub rezygnacji Prezydenta Samorządu nowym Prezydentem zostaje dotychczasowy Zastępca Prezydenta reprezentujący klasy licealne. Jego kadencja kończy się w dniu, w którym skończyłaby się kadencja ustępującego Prezydenta.
c) ust. 5:
W przypadku odwołania Prezydenta Samorządu, gdy Zastępca Prezydenta reprezentujący klasy licealne nie został powołany, kompetencje Prezydenta przejmuje Marszałek Senatu i zostają ogłoszone nowe wybory.”.

9. W § 137 pkt 2 dodaje się ppkt 13) w brzmieniu „opiniowanie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

10. Dodaje się rozdział 12 „Sposób rozliczania wycieczek szkolnych” a w nim § 228 w brzmieniu „Po zakończeniu wycieczki szkolnej kierownik zobowiązany jest ją rozliczyć w terminie 2 tygodni. Rozliczenie finansowe powinno obejmować wszystkie zgromadzone na ten cel środki oraz udokumentowane wydatki. Administracja Szkoły opracowuje wzór sprawozdania finansowego wycieczki, dokonuje formalnego sprawdzenia poprawności rozliczenia kosztów i przez rok przechowuje je w dokumentacji księgowej. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe wycieczki powinno być zaprezentowane rodzicom uczniów na najbliższej wywiadówce szkolnej.”

5 stycznia 2018

Włączenie Gimnazjum Nr 13 do XIV LO z dniem 01.09.2017.

16 listopada 2017

Zmiany w statucie XIV LO. Tekst ujednolicony pojawi się w najbliższych dniach.

21 grudnia 2016

Zmiany dotyczące opieki psychologicznej i pedagogicznej.

4 listopada 2016

Zmiany dotyczą dostosowania Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki do zmian w przepisach prawa oświatowego i doprecyzowania poprawiania ocen z prac pisemnych

13 września 2015

Dodano w szkolnym programie wychowawczym: zadania szkoły: integracja ze środowiskiem lokalnym, promowanie zdrowego odżywiania, realizacja rządowego programu "Bezpieczna+".

31 sierpnia 2015

Dostosowanie statutu do nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty.

26 lutego 2015

Wprowadzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego.

13 listopada 2014

Zmiany w rozdziale Organy Liceum w punkcie 4.3. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego oraz w rozdziale Uczniowie Licem w punkcie 7.3. Obowiązki ucznia. Aktualizacja Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki

12 września 2013

Zmiany dotyczące zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zminay dotyczące opieki

13 września 2012

Dodano: nowe programy nauczania w związku z reformą oświatową; warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z zachowania; sposób formułowania zarzutów dyscyplinarnych wobec Prezydenta Samorządu Szkolnego

12 lutego 2009

Aktualizacja podstawy prawnej i zmiany z niej wynikające; dodany profil matematyczno-fizyczno-chemiczno-biologiczny; aktualizacja zadań Zastępcy Dyrektora; aktualizacja obowiązków nauczyciela; aktualizacja szkolnego programu wychowawczego

19 września 2007

Zmiana Komitetu Rodzicielskiego na Radę Rodziców, ''Zero tolerancji dla przemocy w szkole''

25 marca 2006

Aktualizacja zasad rekrutacji

22 marca 2005

Zmiana zasad przyznawania wyróżnień uczniom kończącym naukę w liceum

20 listopada 2004

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z 28 września 2004 r.

3 września 2004

Zmiana nazwy Zespołu Szkół

14 lipca 2004

Dodanie dokumentu na stronę